Talačka kriza u Zaprešiću se nastavlja

DRUŠTVENE TEME

Danas nakon što su se ispred kuće u Zaprešiću mirni prosvjednici razišli, Miljenki Strjački je isključena struja. Nasilje nad ženom se nastavlja. U tome svesrdno sudjeluju zaštitari klema a sve mirno promatra policija. Kako je voda spojena na hidrofor žena nema niti vodu. Srećom pa smo u HDZ ovoj sigurnoj Hrvatskoj.

“Ako će se pojedinci postavljati iznad sudova i institucija i provoditi zakon ulice, onda nam sudovi ni zakoni uopće ne trebaju?”

U svom tom kriminalu važnu ulogu kao i do sada ima javni bilježnik Branko Jakić. Ovo je ugovor koji je on objavio kako bi stavili svoje šape na nekretnine koje su stekli na nelegalan način od rba zadruga.

pa gdje su ti istražitelj i uskoka door ha uskoka i ostalih dok se 220.000 EUR daje na ruku.


0�11,lt, OIB: 08814216532, ISTARSKA ULICA 60, 10000 ZAGREB (u daljnjem tekstu: Z
URJ(, OIB: 63281712190, ZAGREB, SUSEOGRADSKA 5 (u daljnjem tckstu: Zajmoprimac) s
drugc
::;.:;
SEV[RITAS D.0.0., 018: 925956’16163, HRIBAROV PRILAZ 6 A, 11JOOO ZAGREB zastupano po po Z.eljko TuriC,
OIB: 28592523931 Zagreb, Poljana Zdenka Mikine 46(Clan upravc koji zastupa pojcdinai’:no i samostalno) i/ili
Sranko Turi( 018: 63281712190, Zagreb, Susedgradska 5 (Clan uprave koji zastupa pojedinaCno i samostalno) i
i.ELJKO TURJt, OIB: 28592523931 ZAGREB, POLJANA ZDENKA MIKINE 46 i BRANKO TURI(:, 018:
63281712190, ZAGREB, SUSEDGRADSKA 5 s rrece strane
sklopili su na danaSnji dan 24.07.2019. u Zagrebu sljedeti
UGOVOR O ZAJMU
Cl.ANAK 1. IZNOS ZAJMA
1.1
Zajmodavac daje, a Zajmoprimac prima beskamatni zajam u kunskoj protuvnrcdncsu (prema
srednjcm tcc’aju Hrvatskc narodne banke na dan platanja} iznosa od 220.000,00 EUR (dvjesto
dvadcsct tisuca eura) i to gotovinski na ruke, Sto se potvnlujc potpisom ovoga ugovora.
Cl.ANAK 2, DOSPIJE(E ZAJMA
2.1
Zajmoprimac se obvczujc zajmodavcu izvl’Siti povratzajma najkasnije do 24.07.2020.
2.2.
Za vnjcmc trajanja zajma ne obraCunavaju se ugovornc kamate, a po dospijetu zajma obraCunava se
zakonska zatezna kamata.
(I.ANAK 3. OSIGURANJE PLA(ANJA, OSNIVANJE I UPIS ZALO’ZNOGA PRAVA
3.1.
Za sve obveze Zajmoprimca po ovom ugovoru kao jamci platci jamCe druStvo SEVERITAS D.0.0., OIB:
92595616163, HRIBAROV PRILAZ 6A, 10000 ZAGREB i fELJKO TURI(:, OIB: 28592523931 ZAGREB,
POLJANA ZDENKA MIKINE 46.
3.2.
Na ime osiguranja platanja kako jc navedeno gornjim Ciankom BRANKO TURlc’:, OIB: 63281712190,
ZAGREB, SUSEDGRADSKA 5 izdaje zadufoice na iznos od 2 milijuna kuna na kojima kao jamci platci
jamCe druStvo SEVERITAS D.0.0., 018: 92595616163, ZAGREB, HRIBAROV PRILAZ 6A i ‘Z.ELJKO
TURJC, OIB: 28592523931 ZAGREB, POLJANA ZDENKA MIKINE 46.
3.3…
Pored jamstva iz prethodnih Clanaka ANTE (IZMJ(:, 018: 08814216532, ISTARSKA ULICA 60, 10000
ZAGREB kao zalozni vjerovnik i druStvo SEVERITAS D.0.0., 018: 92595616163, HRlBAROV PRILAZ
6A, 10000 ZAGREB kao zalofoi dufoik su suglasne da se radi osiguranja povrata zajma u iznosu od
220.000,00 EUR-au kunskoj protuvrijednosti prema srcdnjem tcCaju Hrvatske narodnc banke na
dan placan]a sa do:.pijetem 24.07.2020. osnuje zalofoo pravo na nekretninama:
k.C.br. 5355/2
KUCA BR. 9 U UL. R. BOSAKA I DVOR!STE
UKUPNO:
od
946 m2
946m2
k.C.br. 1998
uptsana u zemljiSnoknjifoom odjelu ZaprcSiC Opcinskog suda u Novom Zagrebu u
zk. ul. br. 4311 k.o. 335762, ZAPRESIC
KUCA U OTOKU, ORE5KOVICEVA 8 A, ORANICA I DVOR!STE od
UKUPNO 857 m2
upisana u zcmljisnoknjifoom odjelu Novi Zagreb Optinskog suda u Novom
Zagrebu u zkul.br. 83 k.o. 335495, ZAPRUDSKI OTOK
857m2
3.4.
SEVERITAS D.0.0., 018: 92595616163, HRIBAROV PRILAZ 6A, 10000 ZAGREB bezulvetno dopuSta
da se tcrncljem ovoga ugovora izvrSi upis uknjiZbe zalofooga prava radt osiguranja novfone tra:tbine
povrata zajma iznosu od 220.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti prema srednjcm recaju
Hrvatskc narodne banke na dan platanja sa dospijetem 20.07.2020. na nekretninama
kc.br. 5355/2
KUCA BR. 9 U UL. R. BOSAKA I DVORISTE
od
946 m2

  •  
  •  
  •  
  •  

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *