RBA ZADRUGA ORGANIZATOR KRIMINALA

DRUŠTVENE TEME

R-IMMO-H d.o.o. Zagreb Đorićeva 16

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018.GODINU

Sukladno Zakona o računovodstvu Bilješke uz financijske izvještaje predstavljaju razradu i dopunu podataka iz bilance i računa dobiti i gubitka, za period 01.01 do 31.12.2018 godine. Financijski izvještaji pripremljeni su primjenom načela povijesnog troška. Detaljna objašnjenja priznavanja pojedinačnih pozicija dana su u sklopu svake pojedinačne pozicije. Kod izrade financijskih izvještaja za 2013. godinu primjenjeni su Hrvatski standardi financijskog izvještavanja koji se u Rpublici Hrvatskoj primjenjuju od 2008. godine. Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (kn), s obzirom da je to valuta u kojoj je iskazana većina poslovnih dogaaja Društva. Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti kupnja i prodaja vlastitih nenekretnina. Društvo kupuje nekretnine na dražbi koje organizira RBA banka Klagenfurt, a kupnju financira banka kreditom, prema bankarskim uvjetima. Društvo je u vlasništvu banke.
Bilješke uz račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine

2017 2018 POSLOVNI PRIHODI 549.647 1.011.045 Prihodi od prodaje (izvan grupe) 531.469 1.010.075 Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 18.178 970 POSLOVNI RASHODI 782.719 1.367.797 FINANCIJSKI PRIHODI 28.834 65.262 FINANCIJSKI RASHODI 170.629 118.292 UKUPNI PRIHODI 578.481 1.076.307 UKUPNI RASHODI 953.348 1.486.089 GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA -374.867 -409.782 POREZ NA DOBIT 0 0 GUBITAK RAZDOBLJA ) -374.867 -409.782

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

1.1.PRIHODI

Prihodi su utvreni prema vremenu nastanka dogaaja i iskazani su po fakturnoj vrijednosti.

1.1.1.Poslovni prihodi

Poslovni prihodi ostvareni su po osnovi i prodaje nekretnine i zakupa nekretnina.. i 1.1.2.Financijski prihodi ostvareni su od redovnih kamata poslovnih banaka i tečajnih razlika ..

  1. RASHODI

Rashodi su utvreni prema vremenu nastanka dogaaja u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine ,a čine ih:

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠÆA ZA 2018.GODINU R-IMMO-H d.o.o. ZAGREB
2
2.2.Poslovni rashodi koji se odnose na troškove obavljanja djelatnosti troškove održavanja nekretnina u zakupu ( ulaganja u nekrenine) i nekretnina za prodaju( zalihe) ; troškove režija,i nabavne vrijednosti prodane nekretnine, komunalne usluge i naknade,usluge, premije osiguranja, bankarske usluge i članarine i doprinose po godišnjem obračunu

2.3.Financijski rashodi ostvareni odnose se na kamate i obračunate tečajne razlike po kreditima korištenim u 2017.godini .

2.4. gubitak je ostvaren u iznosu 409.782 kune i društvo nema za 2018.godinu osnovicu za oporezivanje porezom na dobit.

  1. BILJEŠKE UZ BILANCU (u kunama)

2017 2018
DUGOTRAJNA IMOVINA 1.941.456 2.354.336 Ulaganje u nekretnine 1.941.456 2.354.336 KRATKOTRAJNA IMOVINA 6.841.551 4.999.588 ZALIHE 6.196.930 4.675.516 POTRAŽIVANJA 361.973 137.812 Potraživanja od kupaca 6.900 0 Potraživanja od države i drugih institucija 352.018 134.757 NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 282.648 186.260 UKUPNO AKTIVA 8.783.007 7.353.924 PASIVA KAPITAL I REZERVE 50.747 -359.036 TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 20.000 20.000 KAPITALNE REZERVE 1.128.000 1.128.000 Preneseni gubitak 722.386 1.097.253 GUBITAK POSLOVNE GODINE -374.867 -409.783 DUGOROČNE OBVEZE 8.348.989 7.320.428 Obveze za zajmove, depozite i slično 1.127 0 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 8.347.862 7.320.428 KRATKOROČNE OBVEZE 383.271 392.532 Obveze za zajmove, depozite i slično 970 3.000 Obveze prema dobavljačima 381.949 388.630 Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 352 902 UKUPNO – PASIVA 8.783.007 7.353.924

Dugotrajna imovina odnosi se na ulaganja u nekretnine za zakup. Društvo ulaže u kupnju nekretnina za daljnju prodaju i iskazuje ih u okviru zaliha za prodaju. Novac na deviznom računu i obveze po kreditu iskazane su u kunama preračunato po srednjem tečaju NBH na dan 31.12.2018.

Zagreb, 25..04.2019.godine

Bilješke sastavila:

LJUBICA VLADIKA
Direktor:

     SIMON TASSILO 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.