NEZNANJE, NESTRUČNOST ILI KORUPCIJA NA ZADARSKOM SUDU

DRUŠTVENE TEME

NEZNANJE, NESTRUČNOST ILI KORUPCIJA: Zbog propusta Zemljišno knjižnog odjela Zadar Ovršni sud toga suda izbacuje obitelj na ulicu iz jedinog doma

Je li slučajnost da Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Zadru griješi na način da omogućuje ovrhovoditeljima nelegalno stjecanje nekretnina? Kako se takva slučajnost događa pa da baš pogoduju ovrhovoditeljima, kako se ponekad ne dogodi da „omaškom“ pogoduju ovršeniku?
Prije nekoliko dana obratio nam se gospodin iz Zadra i obavijestio nas o njegovom slučaju. Ovršni odjel Općinskog suda u Zadru odredio je iseljenje iz jedinog doma cjelokupnu obitelj, oca, majku, sin, snahu i djecu. Ovrhovoditelj je zloglasna agencija za otkup potraživanja EOS MATRIX koja je 2019. godine otkupila od Banke ugovor iz 2006. godine, Solemnizirani ugovor o zasnivanju fiducije radi osiguranja potraživanja temeljem okvirnog ugovora o kreditu i sva prava koja proizlaze iz navedenog ugovora. U zemljišnim knjigama je u periodu od 2006. godine do 2019. godine bilo upisano fiducijarno vlasništvo u korist Banke i zabilježba Zemljišno knjižnog odjela da je upis vlasništva upisano radi osiguranja potraživanja. Navedena zabilježba štiti dužnika i stvarnog vlasnika nekretnine; jer kada bi ista izostala moglo bi doći do raznih manipulacija jer nitko iz zemljišno knjižnog uloška ne bi shvatio da Banka nije stvarni vlasnik kada te zabilježbe u z.k. izvadku ne bi bilo.
Krajem 2019. godine EOS MATRIX podnosi prijedlog za uknjižbu radi promjene vjerovnika temeljem ustupa ugovora i potraživanja. Zemljišno knjižni odjel u Zadru donosi rješenje kojim uknjižuje EOS MATRIX na mjesto Banke, dakle upisuje ih kao novog fiducijarnog vlasnika, međutim propušta upisati ostale bitne i nužne parametre koji su važni za sve kasnije odnose između stranaka, jer u hrvatskom pravu prizna se samo ono što je upisano u zemljišne knjige. Točnije, z.k. odjel propustio je upisati zabilježbu da je vlasništvo upisano radi osiguranja potraživanja.
Upravo ta pogreška Zemljišno knjižnog odjela zadarsku obitelj zamalo je obitelj koštala jedinog doma i krova nad glavom, drugim riječima zbog nesavjesnog i aljkavog rada ili zbog namjerne greške potaknute korupcijom obitelji prijeti iseljenje i beskućništvo.
EOS MATRIX je naime nakon uknjižbe 2019. godine raspolagao zemljišno knjižnim izvadkom u kojem je pisalo da su oni vlasnici nekretnine. Isti taj zemljišno knjižni uložak iskoristili su i od Ovršnog suda Zadar zatražili da im se nekretnina preda u posjed ispražnjena od osoba i stvari, što im je ovršna sutkinja Dubravka Novaković i odobrila.
7.06.2022. godine trebalo je biti iseljenje obitelji te se ekipa iz EOS MATRIX-a već okupila oko plijena. Kako i ne bi, kuća u Zadru dobar je zalogaj, pogotovo kada se radi o otkupu potraživanja za simbolični iznos. Predmet otkupa potraživanja je okvirni ugovoru o kreditu do iznosa od 75.000,00 eur, za koji se ne zna uopće točno je li konzumiran ili nije, točnije ne zna se jesu li sva sredstva iz okvirnog ugovora o kreditu iskorištena. Uz sve to, kada se zna da se radi o ugovoru o kreditu koji sadrži nepoštene ugovorne odredbe, i o ugovoru o kreditu koji datira iz davne 2002. godine, tada je jasno da je EOS MATRIX otkupom istog i upisom u zemljišne knjige sa statusom vlasnika dobila premiju na lotu.
Onome tko poznaje zemljišno knjižno i ovršno pravo dovoljan je samo jedan pogled na povijesni z.k. izvadak da odmah uoči/otkrije kakvu drastičnu pogrešku je načinio Zemljišno knjižni odjel u Zadru.
6.6.2022. godine na Općinski sud u Zadru ovršenik je uputio podnesak kojim se traži od ovršne sutkinje da sve provedene radnje stavi izvan snage iz razloga jer su iste apsolutno nezakonite iz više razloga. Zašto se Općinskom sud u Zadru često događaju slične situacije nije poznato, ali doista se budi sumnja da se slučajnosti u kojima drastično griješe događaju prečesto, a posljedice tih pogrešaka rezultiraju izbacivanjem ljudi iz njihovih domova i otimanjem istih.
Naime, neposredno prije određene deložacije uočeno je da je Zemljišno knjižni odjel u Zadru napravio drastičnu pogrešku propustivši upisati u zemljišno knjižni uložak da je upis prava vlasništva izvršen radi osiguranja potraživanja, što čini ogromnu razliku između uknjižbe vlasništva i uknjižbe vlasništva radi osiguranja. Ovršenik je uporno i više puta odlazio u zemljišno knjižni odjel kako bi dobio dokumentaciju iz Zbirke isprava na temelju koje je upisano vlasništvo no iako su zemljišne knjige javne knjige, i informacije i isprave moraju biti svima dostupne posebno vlasnicima nekretnine, uporno su ga odbijali i tjednima nije uspio pribaviti ključnu dokumentaciju kojom može dokazati svoje pravo i zaštititi svoj dom. Čitavo vrijeme su pitanja visjela u zraku i nikome nije bilo jasno kako je došlo do toga da je EOS MATRIX upisan kao vlasnik.
Dana 14.06.2022. godine ovršenik je ipak konačno uspio dobiti dokumentaciju iz Zbirke isprava – Rješenje o uknjižbi vlasništva, Ugovor o ustupanju potraživanja i drugu dokumentaciju, a onda čudo, uvidom u zemljišno knjižni izvadak uvidio je i značajnu promjenu u odnosu na prijašnje upise u zemljišne knjige, na mjestu upisa vlasništva upisano je da je EOS MATRIX d.o.o. upisan kao knjižni vlasnik ali se zabilježuje da je uknjižba prijenosa prava vlasništva izvršena radi osiguranja potraživanja.
Uz navedenu zabilježbu upisan je i opis iz ugovora! Navode, da je 5. prosinca 2002. godine pod brojem Z-6544/2002 „na temelju čl.365 ZOV-a, prijedloga,ugovora o prijenosu vlasništva radi osiguranja novčane tražbine sklopljenog u Zadru 2.prosinca 2002.g solemniziranog kod javnog bilježnika u Zadru Alkice Kolega Zubčić pod OU-1051/02-1,ugovora o međusobno-poslovnom odnosu od 28.studenog 2002.g i ugovora o kratkoročnom kreditu broj 170-1572 od 29.studenog 2002.g te čl.269 u svezi 274 do 279 Ovršnog zakona NN 57/96 uknjižuje se prijenos prava vlasništva po Ugovoru o međusobno-poslovnom odnosu, prema kojem maksimalno zaduženje može iznositi 75.000,00 EUR-a uvećano za sve pripadajuće kamate,naknade i druge troškove temeljem svakog konkretnog pravnog posla-temeljem ugovora o kratkoročnom kreditu za obrtna sredstva broj 170-1572 u iznosu od 370.000,00 kuna u protuvrijednosti EUR-a po srednjem tečaju HNB s 11% god.kamata na valutnu osnovicu s rokom vraćanja od 180 dana sukcesivno.
3.1 Zabilježuje se da je uknjižba prijenosa prava vlasništva izvršen radi osiguranja novčane tražbine.
Promjena provedena elektroničkim putem 14.05.2022. godine temeljem čl. 127. st. 3. Zakona o zemljišnim knjigama („NN“ 63/2019)
Ovaj mali broj ispuštenih riječi iz točke 3.1., koje je Zemljišno knjižni odjel naknadno upisao, zapravo nekome znače čitav život, dom, egzistenciju, opstanak. Jer da nije pravovremeno uočena pogreška EOS MATRIX bi zahvaljujući nekome iz Zemljišno knjižnog odjela Zadar i nadalje glumio da je vlasnik nekretnine i zahtijevao da se ljudi isele iz svojeg doma.
Pogreške se u pravosuđu, posebice u zemljišnim knjigama događaju prečesto, nad takvim propustima nema nikakvog nadzora a zemljišno knjižna rješenja donose referenti koji očigledno ne poznaju dovoljno propise koji su bitni za provedbu upisa.
Podnešene kaznene prijave protiv referenta Zemljišno knjižnog odjela u Zadru, sudske savjetnice i više sudaca
Dana 13.06.2022. godine USKOK-u je podnešena Kaznena prijava protiv sudske savjetnice Općinskog suda u Zadru M.L. stečajnog upravitelja D.M., zemljišno knjižne referentice G.Š., predsjednika suda M.P., voditelja zemljišno knjižnog odjela V.R., predsjednice Ovršnog odjela Općinskog suda u Zadru K.D., i sutkinje J.B.. Kaznena prijava proslijeđena je i Uredu europskog javnog tužitelja.
Sve kazneno prijavljene osobe upoznate su sa brojnim nepravilnostima i povredama zakona koje su se događale u ovršnom predmetu u kojem ureduje sudska savjetnica M.L. Osim što je člankom 10. st. 1. Ovršnog zakona propisano da „Ovršni postupak i postupak osiguranja u prvom i drugom stupnju vodi i odluke donosi sudac pojedinac“ (NN 57/j96, 29/99, 42/00, 173/00, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08 a ne sudski savjetnik, i zadarski sud preuzeo je dobro uhodanu praksu drugih sudova, nastavak ovršnih postupaka u ovršnim predmetima u kojima ovršenik ne postoji. Takvi postupci su im bogomdani, nitko se ne može žaliti niti suprotstavljati njihovim veličanstvenim odlukama koje nemaju uporište u zakonima RH ni u Ustavu.
Zato valjda toliko vole suditi mrtvima i nepostojećima.
Slijedom toga opisat ćemo vam ovu još jednu bizarnu situaciju sa Općinskog suda u Zadru koja se događala istovremeno kada i nesretna situacije obitelji kojoj je prijetila deložacija 07.06.2022. godine. Gotovo istovremeno, kada se događala prethodno opisana situacija, još jedna obitelj je pred istim sudom prolazila svoj križni put. Ovršni sud odredio je nastavak ovrhe u predmetu u kojem raniji ovršenik ne postoji, ovrhu na jedinoj nekretnini ovršenika. Tragično je što se sve događa u ovršnom postupku u kojem je tražbina ovrhovoditelja 0 kn glavnica i 0 kn kamata. Ne vjerujete? Nije sporno, čak i ovrhovoditelj je priznao da je stanje doista takvo, ali ovrha ide dalje jer sudska savjetnica Milena Lokin iz nekog, mnogima nepoznatog razloga ustraje na uskraćivanju svih prava ovršeniku i provedbi ovršnog postupka do samog kraja – sve do potpune egzekucije i prodaje nekretnine na dražbi. Ni tri puta remisorno vraćen spis i upute Županijskog suda da odluči u roku 15 dana o prijedlozima ovršenika nisu omele sudsku savjetnicu u provedbi onog što je ona odlučila da treba provesti. Zapreka provedbi ovrhe nisu niti odredbe kojima je sud dužan po službenoj dužnosti ispitati sadrži li ugovor o kreditu nepoštene odredbe, nije zapreka niti činjenica da dužnik ne postoji od 2015. godine, a založni dužnik ne postoji od 2014. godine, niti odredbe Direktive EU 93/13 koje nalažu da se ovrha ima odgoditi ukoliko su pokrenuti parnični postupci kojima se dokazuje da je ovrha nedopuštena ili da se radi o nepoštenim ugovornim odredbama. Naime, na sve se ovršenik pozvao, ali ništa nije uzeto u obzir iako zakoni, Ustav i Direktiva EU nalažu drugačije. Sve to naravno sudska savjetnica koja nema ovlasti voditi ovršni postupak (prema zakonu koji se primjenjuje u tome ovršnom postupku) čini uz blagoslov sudaca mentora i predsjednika suda.
Uostalom kakve veze ima što sudski savjetnik prema odredbi čl. 10.st. 1. (NN 67/08) ne može voditi ovršni postupak. U Općinskom sudu u Zadru – može!!!! I donositi Zaključke kojima se poznavatelji prava ne mogu načuditi, a ovršenik na iste nema prava žalbe!
Fascinantna simbioza Zemljišno knjižnog odjela i Ovršnog odjela zadarskog suda
Vlasnik nekretnine, uvidjevši da je nemoguće izboriti se za pravdu pred Ovršnim odjelom Općinskog suda u Zadru podnio je žalbu na rješenje o zabilježbi ovrhe. Punih tri godine Zemljišno knjižni odjel zadržavao je prigovor i žalbu protiv rješenja o zabilježbi ovrhe na nekretnini u ladici. Istovremeno, predsjednik Općinskog suda u Zadru, i nakon što je upoznat da ovrhovoditelj potražuje 0 kn glavnice i 0 kn kamate donosi Rješenje kojim se nalaže sudskoj savjetnici da ima dovršiti ovršni postupak u roku 9 mjeseci.
Za one koji nisu upućeni, pojasniti ćemo. Nakon što predsjednik suda donese Rješenje o suđenju u razumnom roku, sudac je dužan dovršiti u roku koji mu se odredi i o tome obavijestiti predsjednika suda. Ukoliko sudac to propusti učiniti dužan je obavijestiti o razlozima, nakon čega predsjednik suda obavještava Ministarstvo pravosuđa da „sudac nije uspio“. Stranka na čiju štetu postupak nije dovršen ima pravo podići tužbu pred Ustavnim sudom RH i zatražiti „pravičnu naknadu“ zbog nerazumno dugog postupak, dok Ministarstvo pravosuđa određuje da sudac koji nije dovršio postupak u određenom mu roku mora nadoknaditi taj iznos.
Stoga je, obzirom na okolnosti i da je predsjednik Općinskog suda u Zadru naredio da mora žurno okončati postupak, donekle razumljiv doista neobičan trud i napor sudske savjetnice M.L. da ovršni postupak okonča dražbom radi prodaje jedine nekretnine u ovršnom postupku u kojem je 0 kn glavnice i 0 kn kamate, umjesto zakonom i Direktivom propisane odgode ovrhe, odnosno obustave ovrhe za što su ispunjeni svi uvjeti.
Doista je zapanjujuće, da nakon što se Zemljišno knjižni odjel nakon tri godine čuvanja žalbe u ladici ipak odlučio poslati istu na rješavanje drugostupanjskom sudu, i nakon što je Županijski sud u vrlo kratkom roku (mjesec dana) donio odluku kojom preinačuje prvostupanjsko rješenje, nalaže brisanje zabilježbe ovrhe i uspostavu ranijeg zemljišno knjižnog stanja kakvo je bilo prije provedbe ovrhe, sudska savjetnica je odlučila provesti postupak po svojem viđenju stvari a ne odluci višeg suda i svega nekoliko dana kasnije Zaključkom donijela odluku identičnu onoj koju je Županijski sud prethodno ukinuo!!???
Nepoznato iz kojih razloga, ali pisarnica i zemljišno knjižni odjel dostavili su rješenje višeg suda najprije u ovršni spis, a sadržaj toga rješenja uznemirio je sudsku savjetnicu i ovrhovoditelja. Rješenjem je bilo određeno da se zabilježba ovrhe ima brisati, a bez zabilježbe ovrhe ovrha se ne može provoditi, zato je sudska savjetnica M.L. prema izričitom zahtjevu ovrhovoditelja donijela (suprotno onom čl. 10 st. 1. OZ-a) Zaključak na koji ovršenik nema pravo žalbe. Zaključkom ponovno nalaže zabilježbu ovrhe u zemljišnim knjigama, neovisno o tome što je Županijski sud u Velikoj Gorici izričito naglasio da se zabilježba ovrhe u zemljišnim knjigama ne može naložiti Zaključkom.
Za Općinski sud u Zadru nalog višeg suda nije bitan
Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Zadru briše zabilježbu ovrhe na nekretnini nakon nekoliko upita iz kojeg razloga još uvijek ista nije pobrisana, a potom bilježi novu zabilježbu ovrhe po nalogu sudske savjetnice M.L. naložene Zaključkom uz koji su dostavljeni dokumenti na kojima se temelji ovrha – rješenje o ovrsi iz kojeg ovršenik/založni dužnik – koji nije vlasnik nekretnine – ne postoji od 2014. godine, a dužnik ne postoji od 2015. godine. Temeljem kojeg propisa je referentica zemljišno knjižnog odjela Zadar upisala zabilježbu ovrhe na temelju Zaključka i rješenja iz 2008 .godine u kojima su stranke nepostojeće osobe, nikome nije jasno….. ali Mileni sigurno jest…… i z.k. odjelu kojem nije bitno što piše u zakonu. Bitno da nekretnine idu na dražbu……..
N.L.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)