NEDOPUŠTENA OVRHA, RJEŠENJE VRHOVNOG SUDA

DRUŠTVENE TEME

sa Facebook stranice ništetna kamata ništetan ugovor

http://www.vsrh.hr/EasyWeb.asp?pcpid=560
24.11.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske – o ništetnosti ugovora o kreditu može se po službenoj dužnosti odlučivati i u parnicama radi utvrđenja da je ovrha nedopuštena
Vrhovni sud Republike Hrvatske u svojoj odluci Rev 3357/2018-4 od 26. listopada 2021. zauzeo je pravno shvaćanje da su sudovi ovlašteni, ne samo u povodu prigovora ugovorne strane, već i po službenoj dužnosti u parnicama radi proglašenja ovrhe nedopuštenom (neovisno od žalbenog razloga zbog kojeg je ovršenik upućen na parnicu) procjenjivati valjanost spornog pravnog posla iz solemniziranog ugovora o kreditu na temelju kojeg je određena ovrha.

Prema navedenom shvaćanju pogrešan je zaključak nižestupanjskih sudova da se ništetnost solemniziranog ugovora o kreditu koji su tuženici sklopili s bankom može ocjenjivati samo u posebnoj parnici radi utvrđenja ništetnosti, ali ne i u parnici radi utvrđenja da je ovrha nedopuštena.

Odluku u cijelosti možete pročitati na mrežnim stranicama ovog suda pristupom na poveznicu:

 • Rev-3357/2018
  http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/2021dok/Priopcenja/Rev-3357-18-4-an.pdf
  Broj: Rev 3357/2018-4
  R E P U B L I K A H R V A T S K A
  R J E Š E N J E
  Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Mirjane
  Magud predsjednice vijeća, Đure Sesse člana vijeća i suca izvjestitelja, Renate Šantek
  članice vijeća, mr. sc. Dražena Jakovine i Goranke Barać-Ručević članice vijeća, u
  pravnoj stvari I-tužitelja M. P. iz Z., OIB … i II-tužiteljice M. P. iz Z., OIB …, oboje
  zastupani po punomoćniku P. Š., odvjetniku u Z., protiv tuženika A. b. d.d. Z., OIB …,
  kojeg zastupa punomoćnik K. Ć., odvjetnik u Z., radi proglašenja ovrhe nedopuštenom,
  odlučujući o reviziji tužitelja protiv presude Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Gž1757/2017-3 od 12. srpnja 2018., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog
  suda u Zagrebu poslovni broj P-6585/16-24 od 3. srpnja 2017., u sjednici održanoj 26.
  listopada 2021.,
  r i j e š i o j e:
  Ukidaju se presuda Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Gž-1757/17-3 od
 1. srpnja 2018. i presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P6585/16-24 od 3. srpnja 2017. te se predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovno
  suđenje.
  Obrazloženje
 2. Presudom Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Gž-1757/17-3 od 12. srpnja 2018.
  potvrđena je presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-6585/16-
  24 od 3. srpnja 2017. kojom je odbijen zahtjev za proglašenje nedopuštenom ovrhe
  određene rješenjem o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr2021/13 od 9. listopada 2013. (točka I. izreke) te je naloženo tužiteljima naknaditi
  tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 9.617,50 kn (točka II. izreke).
 3. Protiv drugostupanjske presude reviziju iz čl. 382. st. 1. toč. 1. Zakona o parničnom
  postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05,
  02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 – dalje: ZPP) podnijeli su tužitelji
  pobijajući je u cijelosti zbog svih razloga navedenih u čl. 385. ZPP-a s prijedlogom da
  se ta presuda preinači u skladu s navodima revizije ili da se presude sudova nižeg
  stupnja ukinu i predmet vrati na ponovno suđenje. Traže naknadu troškova revizije.
  REPUBLIKA HRVATSKA
  VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
  Z A G R E B
 • 2 – Rev 3357/2018-4
 1. Odgovor na reviziju nije podnesen.
 2. Revizija je osnovana.
 3. Predmet spora je zahtjev za utvrđenje nedopuštenosti ovrhe na nekretnini određene
  na temelju solemniziranog ugovora o kreditu sa sporazumom o osiguranju novčane
  tražbine od 4. listopada 2007. i solemniziranog ugovora o kreditu sa sporazumom o
  osiguranju novčane tražbine od 7. listopada 2008. koji su sklopljeni između tužene
  banke i I-tužitelja kao korisnika kredita i založnog vjerovnika te II-tužiteljice kao
  sudužnika i založnog dužnika.
 4. Uvidom u solemnizirane ugovore o kreditu na temelju kojih je određena ovrha te u
  obavijesti o raskidu kredita, nižestupanjski sudovi utvrđuju kako je riječ pravnim
  poslovima koji su raskinuti u skladu s ugovorenim odredbama te predstavljaju ovršne
  isprave na koje je u skladu sa zakonom stavljena potvrda ovršnosti pa nije ostvaren
  žalbeni razlog iz čl. 50. st. 1. toč. 1. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 112/12 i
  25/13 – dalje: OZ).
 5. Utvrđuju i kako nije riječ o potrošačkim ugovorima pa nema mjesta primjeni Zakona
  o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 79/07 i 125/07 – dalje: ZZP) te iznose pravno
  shvaćanje da tužitelji u ovom postupku ne mogu osporavati valjanost ugovora o kreditu
  na temelju kojih je pokrenuta predmetna ovrha jer da je to moguće jedino podnošenjem
  posebne tužbe radi utvrđenja ništetnosti ugovora o kreditu. Zbog toga zaključuju da se
  tužitelji ne mogu pozivati na žalbene razloge iz čl. 50. st. 1. toč. 7., 9. i 10. zbog kojih
  su bili upućeni u parnicu.
 6. Prema odredbi čl. 392.a ZPP-a sud ispituje pobijanu presudu samo u onom dijelu u
  kojem se ona pobija revizijom i samo u granicama razloga određeno navedenih u
  reviziji. U reviziji stranka treba određeno navesti i obrazložiti razloge zbog kojih je
  podnosi, a razlozi koji nisu tako obrazloženi neće se uzeti u obzir (čl. 386. ZPP-a).
 7. U reviziji se po prvi puta ističe kako ovršne isprave na temelju kojih je određena
  ovrha sadrže nepoštene ugovorne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi pa da su
  zbog ništetnosti tih odredbi tužitelji čak preplatili svoje obveze prema ugovorima o
  kreditu zbog čega da tuženik u trenutku otkazivanja ugovora nije niti imao dospjelu
  novčanu tražbinu prema tužiteljima. S obzirom na to da radi utvrđenja ovih činjenica
  nije proveden predloženi dokaz financijskim vještačenjem, tvrde da je počinjena bitna
  povreda iz čl. 354. st. 2. toč. 6. ZPP-a jer da je tužiteljima onemogućeno raspravljanje
  o ovim odlučnim činjenicama.
 8. Tvrdnje o nepoštenosti ugovorne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi i preplata
  ugovora zbog ispunjenja navedene ništetne odredbe po prvi su puta istaknute u reviziji.
 9. Stranke mogu u reviziji iz čl. 382. st. 1. ZPP-a iznijeti nove činjenice samo ako se
  odnose na bitne povrede odredaba parničnog postupka zbog kojih se revizija može
  podnijeti (članak 387. ZPP-a).
 • 3 – Rev 3357/2018-4
 1. Protiv drugostupanjske presude protiv koje se može podnijeti revizija iz čl. 382. st.
 2. ZPP-a kojom se potvrđuje prvostupanjska presuda revizija se zbog bitne povrede
  odredbe parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 6. ZPP-a može podnijeti samo ako je
  podnositelj revizije zbog te odredbe žalbom pobijao prvostupanjsku presudu (čl. 385.
  st. 2. ZPP-a).
 3. S obzirom na to da tužitelji nisu pobijali prvostupanjsku presudu zbog bitne povrede
  iz čl. 354. st. 2. toč. 6. ZPP-a niti su bilo izričito bilo sadržajno upućivali na uskratu
  raspravljanja o nepoštenoj ugovornoj odredbi o promjenjivoj kamatnoj stopi, ova
  okolnost predstavlja nedopušteno iznošenje novih činjenica u revizijskom stadiju
  postupka i ne čini pobijanu presudu nepravilnom i nezakonitom.
 4. Točno je da sud na ništetnost pravnog posla ili njegovih pojedinih odredbi pazi po
  službenoj dužnosti (u smislu odredbe čl. 327. st. 1. Zakona o obveznim odnosima –
  „Narodne novine“, broj 35/05 – dalje: ZOO), ali i u tom slučaju samo na temelju
  činjeničnih navoda stranaka. Zbog toga se na razlog ništetnosti ugovorne odredbe o
  promjenjivoj kamatnoj stopi revident ne može s uspjehom prvi puta pozivati u reviziji
  ako odluka o tome zadire u pitanje pravilnosti i potpunosti utvrđenoga činjeničnoga
  stanja u koje, kraj odredbe čl. 385. ZPP-a i ograničenja iznošenja novota iz navedene
  odredbe čl. 387. ZPP-a, revizijski sud nije ovlašten ulaziti.
 5. Međutim, učinjena je bitna povreda odredaba čl. 354. st. 2. toč. 11. ZPP-a na koju
  je određeno ukazano u reviziji. Naime, presude sudova nižeg stupnja imaju
  nedostataka uslijed kojih se ne mogu ispitati.
 6. Drugostupanjski je sud u obrazloženju svoje presude otklonio kao neutemeljene
  tvrdnje tužitelja da je prvostupanjski sud pogriješio kada nije dao razloge o istaknutim
  prigovorima ništetnosti javnobilježničkih akata na temelju kojih je određena ovrha,
  utvrđujući tek da nije riječ o potrošačkim ugovorima te da tužitelji u ovom postupku ne
  mogu osporavati valjanost ugovora o kreditu na temelju kojih je pokrenuta ovrha niti
  se pozivati na žalbene razloga iz čl. 50. st. 1. toč. 7., 9. i 10. zbog kojih su pravomoćnim
  rješenjem ovršnog suda i bili upućeni u parnicu radi utvrđenja ovrhe nedopuštenom.
  Stoga je našao da sud prvog stupnja nije počinio bitnu povredu odredaba parničnog
  postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 11. ZPP-a kada te prigovore nije obrazlagao jer se i
  prema pravnom shvaćanju drugostupanjskog suda valjanost ovršne isprave može
  osporavati jedino podnošenjem posebne tužbe radi utvrđenja ništetenosti ugovora o
  kreditu.
 7. Osnovano tužitelji u reviziji prigovaraju da je ovakvim postupanjem drugostupanjski
  sud počinio navedenu bitnu povredu odredaba parničnog postupka budući da se
  drugostupanjska presuda ne može ispitati jer nema razloga o odlučnim činjenicama.
 8. Naime, u žalbi od 17. srpnja 2017. tužitelji su prigovarali utvrđenju prvostupanjskog
  suda o tome da u konkretnoj situaciji nije riječ o potrošačkom ugovoru. Kako je
  drugostupanjski sud otklonio navedeni prigovor ponavljanjem utvrđenja
  prvostupanjskog suda o tome da nije riječ o potrošačkim ugovorima, bez iznošenja
  razloga o tome, presuda drugostupanjskog suda sadrži nedostatke zbog kojih se ne
  može ispitati. Priroda ugovorâ o kreditu o kojima je riječ odlučna je činjenica o čijem
  utvrđenju ovisi i pravilnost pravnog shvaćanja nižestupanjskih sudova o tome
 • 4 – Rev 3357/2018-4
  primjenjuju li se na sporni odnos odredbe ZZP-a ili ZOO-a. Kako presuda
  prvostupanjskog suda ne sadrži nikakve razloge o utvrđenju da nije riječ o
  potrošačkom ugovoru, nije ju moguće ispitati pa je ostvaren revizijski razlog bitne
  povrede iz čl. 354. st. 2. toč. 11. ZPP-a.
 1. Osnovan je i revizijski razlog pogrešne primjene materijalnog prava. Pravilno
  tužitelji u reviziji navode da je drugostupanjski sud pogrešno primijenio materijalno
  pravo jer je zanemario odredbu čl. 327. st. 1. ZOO-a prema kojoj na ništetnost sud pazi
  po službenoj dužnosti i na nju se može pozivati svaka zainteresirana osoba.
 2. Članak 327. st. 1. ZOO-a ne daje ovlaštenje sudu da suprotno odredbi čl. 2. st. 1.
  ZPP-a odlučuje o onome što nije postavljeno u granicama zahtjeva koje su stranke u
  postupku istaknule, ali to ne znači da nižestupanjski sudovi nisu ovlašteni u smislu
  odredbe čl. 327. st. 1. ZOO-a po prigovoru ugovorne strane kao zainteresirane osobe
  ili po službenoj dužnosti, a u okviru činjeničnih navoda tužbe, procijeniti valjanost
  spornog pravnog posla. Pritom se valjanost spornog pravnog posla razmatra kao
  prethodno pitanje o čijem rješenju ovisi odluka suda o osnovanosti tužbenog zahtjeva.
 3. Odbijajući tužbeni zahtjev uz zaključak da se tužitelji ne mogu pozivati na žalbene
  razloge iz čl. 50. st. 1. toč. 7., 9. i 10. zbog kojih su upućeni u parnicu i zaključujući da
  se valjanost predmetnih ugovora o kreditu može ocjenjivati samo u posebnoj parnici
  radi utvrđenja ništetnosti, a ne i u parnici radi utvrđenja da je ovrha nedopuštena,
  nižestupanjski su sudovi pogrešno primijenili odredbu čl. 327. st. 1. ZOO-a.
 4. Zbog pogrešnog pravnog pristupa u primjeni materijalnog prava odlučne okolnosti
  za odlučivanje o zahtjevu za proglašenje ovrhe nedopuštenom ostale su nepotpuno
  utvrđene (čl. 395. st. 2. ZPP-a).
 5. Zbog navedenih razloga, a kako je utvrđeno da je počinjena bitna povreda
  odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 11. ZPP-a te da je materijalno pravo
  pogrešno primijenjeno, na temelju odredbi čl. 394. st. 1. i čl. 395. st. 2. ZPP-a,
  odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.
 6. Budući da odluka o troškovima postupka ovisi o konačnom uspjehu stranaka u
  sporu, a koji je za sada neizvjestan, valjalo je ukinuti i odluku o troškovima (čl. 164. st.
 7. ZPP-a).
 8. U ponovljenom postupku prvostupanjski će sud raspraviti spornu prirodu ugovora
  o kreditu o kojoj ovisi pravilna primjena materijalnog prava kao i istaknute prigovore
  ništetnosti ovršnih isprava te utvrditi sve odlučne činjenice za rješenje spornog odnosa
  među strankama i potom donijeti novu odluku o tužbenom zahtjevu.
  Zagreb, 26. listopada 2021.
  Predsjednik vijeća:
  Mirjana Magud, v.r.
 • 44
 •  
 •  
 •  
  44
  Shares

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *