Nakon pljačke i otimačine abisal faktora država će sve sakriti pod tepih

DRUŠTVENE TEME

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Zagreb, Amruševa 2/II

                                                                                                                      57.St-442/2019-6

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

R J E Š E NJ E

I

Z A K L J U Č A K

Trgovački sud u Zagrebu, po sucu Nelli Stipaničev, u stečajnom predmetu u povodu prijedloga predlagatelja FINANCIJSKA AGENCIJA, RC Zagreb, Podružnica Zagreb, Trg svibanjskih žrtava 1995. 1, OIB: 85821130368, za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom ABISAL FAKTOR d.o.o., 10000 Zagreb, Martićeva 67, OIB: 84130323922, 23. listopada 2019.,

r i j e š i o    j e

Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom ABISAL FAKTOR d.o.o., 10000 Zagreb, Martićeva 67, OIB: 84130323922.

z a k lj u č i o  j e

I. Naređuje se osobi ovlaštenoj za zastupanje dužnika Yordan Ivanov Yordanov, Bugarska, Ustina, Ustina 170, OIB: 29810791937, u roku 8 dana, dostaviti ovom sudu  pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika u kojem će, među ostalim, biti naznačeni podaci o imovini dužnika i to: popis nekretnina i pokretnina koje čine imovinu dužnika te gdje se te stvari nalaze, zatim gdje se nalaze i kome pripadaju tuđe stvari na kojima dužnik ima određena imovinska prava, prema kome dužnik ima kakvu novčanu ili koju drugu tražbinu, koja druga prava čine imovinu dužnika, ima li na računima dužnika i kod koga novčana sredstva, ima li dužnik kakvu drugu imovinu.

II. Ako osoba ovlaštena za zastupanje dužnika u roku iz točke I. ovog zaključka ne dostavi pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika, sud će odrediti saslušanje osobe ovlaštene za zastupanje dužnika.

U slučaju neodazivanja na saslušanje sud može osobi ovlaštenoj za zastupanje dužnika odrediti dovođenje, a može je i kazniti novčanom kaznom u iznosu do 10.000,00 kn.

III. Ako osoba ovlaštena za zastupanje dužnika u dodijeljenom roku ne dostavi pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika ili dostavi netočno ili nepotpuno izvješće odgovara vjerovnicima za štetu koja im je time prouzročena.

IV. Osobe ovlaštene za zastupanje dužnika odgovaraju kazneno za davanje netočnih ili nepotpunih podataka, obavijesti i izvješća kao za davanje lažnog iskaza u postupku pred sudom.

V. Zakazuje se ročište radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka za dan:

27. siječnja 2020. u 11,15 satiu zgradi Trgovačkog suda u Zagrebu, Petrinjska 8, soba broj 43/II – dvorišna zgrada,

na koje ročište se dostavom ovog zaključka pozivaju:

– predlagatelj,

– dužnik,

– zastupnik po zakonu dužnika,

– pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova platnog prometa za dužnika – Privredna banka Zagreb d.d.

VI. Pozvane osobe mogu se o prijedlogu i pisano očitovati.

Obrazloženje

            U odnosu na rješenje

Financijska agencija, Regionalni centar Zagreb, podnijela je ovom sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom ARBOR NOVSKA d.o.o., 44330 Novska, Potočna 98 OIB: 00975160547, na temelju čl. 444. stavka 2. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15, dalje: SZ).

Financijska agencija, kao predlagatelj, navela je u prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka kako dužnik na dan 13. veljače 2019. u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 88.924,00 kn, kao i da dužnik ima 1 zaposlenog. S obzirom na to da predlagatelj vodi Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje, sud je prihvatio predlagateljeve tvrdnje o neprekinutom razdoblju evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koji su zavedeni u Očevidniku  redoslijeda osnova za plaćanje.

Odredbom čl. 115. st. 1. SZ-a propisano je da sud na temelju prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka donosi rješenje o pokretanju prethodnoga postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnoga postupka (prethodni postupak).

S obzirom na to da iz predlagateljevih navoda proizlazi kako dužnik ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, sud je na temelju odredbe čl. 110. st. 1. i 115. st. 1. SZ-a riješio kao u izreci.

U odnosu na zaključak

Prema odredbi čl. 117. st. 1. SZ-a osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu dužne su nakon podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka stečajnim tijelima na njihov zahtjev, bez odgode, pružiti sve potrebne podatke i obavijesti, a prema odredbi stavka 2. tog članka sud može zaključkom narediti stečajnom dužniku, odnosno osobi ovlaštenoj za zastupanje dužnika po zakonu da u određenom trenutku preda izvješće o financijsko-gospodarskom stanju.

Imajući u vidu činjenicu da sud, na temelju navoda iz prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, odnosno iz drugih javno dostupnih podataka, nije mogao utvrditi imovinu dužnika, naređeno je, po osnovi čl. 117. st. 1. i. 2. SZ-a, osobi ovlaštenoj za zastupanje dužnika dostaviti izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika, u kojem će biti navedena cjelokupna imovina dužnika (točka. I. zaključka). Odluka iz točke II. izreke zaključka donesena je na temelju odredbi čl. 117. st. 1., 2. i  6. SZ-a u vezi s čl. 177., 178. i 180. SZ-a, točka III. izreke zaključka utemeljena je na odredbi čl. 117. st. 3. SZ-a, a odluka iz točke IV. izreke zaključka donesena je na temelju odredbe čl. 117. st. 4. SZ-a.

Prema odredbi čl. 123. st. 1. SZ-a u rješenju o pokretanju prethodnog postupka sud će odmah zakazati ročište (radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka) na koje će pozvati osobe ovlaštene za zastupanje  dužnika po zakonu, odnosno dužnika pojedinca, podnositelja prijedloga, pravne osobe koje za dužnika obavljaju poslove platnog prometa, privremenog stečajnog upravitelja, a prema potrebi i druge osobe. Slijedom navedenog, sud je temelju čl. 123. st. 1. SZ-a zakazao ročište radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka (točka V. zaključka). Osobe koje su pozvane na navedeno ročište o prijedlogu se mogu očitovati i pisano (čl. 123. st. 2. SZ-a).

U Zagrebu 23. listopada 2019.

                                                                         Sudac:

Nelli Stipaničev, v.r.

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik

Sara Draganjac

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba (čl. 115.st. 1. SZ-a)

Protiv zaključka žalba nije dopuštena (čl. 19. st. 7.SZ-a)

DNA:

 1. predlagatelj
 2. dužnik
 3. zz dužnika
 4. Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb

e oglasna ploča – rok objave 8 dana

 • 10
 •  
 •  
 •  
  10
  Shares

4 razmišljanja na “Nakon pljačke i otimačine abisal faktora država će sve sakriti pod tepih

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *