ILI LAŽE KATASTAR ILI MINISTAR

DRUŠTVENE TEME

REPUBLIKA HRVATSKA Općinski građanski sud u Zagrebu ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZAGREB Stanje na dan: 25.01.2020. 01:49 Verificirani ZK uložak Katastarska općina: 335347, MARKUŠEVEC Broj ZK uloška: 11835 Broj zadnjeg dnevnika: Z-19433/2014 (lrServices.jsp? action=publicLrFileStatus&institutionId=285&fileNumber=Z19433%2F2014) ETAŽNO VLASNIŠTVO S ODREĐENIM OMJERIMA Aktivne plombe: IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE POVIJESNI PRIKAZ A Posjedovnica PRVI ODJELJAK
Rbr.
Broj zemljišta (kat. čestice)
Oznaka zemljišta
Površina
Primjedba
jutro čhv m2

 1. *2941/2 DVORIŠTE DUBRAVA 818
 2. *2941/2 ORANICA 526
 3. *2941/2 KUĆA BR.8A ULICA DRAŠKOVEC I DVORIŠTE 818 KUĆA BR.8A ULICA DRAŠKOVEC 164 DVORIŠTA 654 4. *2941/24 DVORIŠTE DUBRAVA 812
 4. 2941/24 KUĆA BR.8B ULICA DRAŠKOVEC I DVORIŠTE 812 KUĆA BR.8B ULICA DRAŠKOVEC 162 DVORIŠTE 650 6. *2941/25 PUT DUBRAVA 153
 5. *2941/26 PUT DUBRAVA 43
  UKUPNO: 812 DRUGI ODJELJAK Rbr. Predmet ispisa Sadržaj upisa Primjedba
  1.1
  Zaprimljeno 04.01.2006. broj Z-578/06 Temeljem ugovora o kupoprodaji nekretnine od 03.10.2005. upisuje se čkbr. 2941/2 otpisana iz zk. ul. br. 3975 k.o.iste.
  /
  2.1
  Zaprimljeno 27.12.2006. broj Z-84450/06 Temeljem Prijavnog lista br. 1 Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove br.RN-654/06 sa kopijom katastarskog plana i Uredovnog izvješća klasa: 932-06/0601/1567, ur.br. 251-15-02/1-06-4 od 30.06.2006. mijenja se površina zkčbr. 2941/2 oranica sa 526 čhv na sada ” 1826 čm” ; Prijavnog lista br. 2 Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove br.RN-654/06 i Dobnog nacrta klasa: 932-06/0601/1567, ur.br. 251-15-02/1-06-5 od 30.06.2006. cijepanje zkčbr. 2941/2 oranica sa 1826 čm , na sada “zkčbr. 2941/2 dvorište Dubrava sa 818 čm ,zkčbr. 2941/24 dvorište Dubrava sa 812 čm ,zkčbr. 2941/25 put Dubrava sa 153 čm i zkčbr. 2941/26 put Dubrava sa 43 čm”.
  3.1
  Zaprimljeno 01.04.2009. broj Z-18357/09 na temelju prijavnog lista R.N.br.741/07 sastavljen dana 05.04.2007.godine po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove klasa:932-06/07-01/1335 ur.broj:251-15-02/1-07-4 od 07.05.2007.godine sa kopijom zemljišnoknjižnog plana, građevinske dozvole Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet klasa:UP/I-361-03/0601/264 urbroj:251-13-22/203-06-12 od 31.10.2006.g., građevinske dozvole Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet klasa:UP/I-361-03/06-01/265 urbroj:25113-22/203-06-14 od 31.10.2006.g. i rješenja Gradskog ureda za katastar i geoetske poslove Odjel za katastar zemljišta inekretnina Odsjek I (Zagreb) klasa:UP/I-93207/2007-01/2319 ur.broj: 251-15-02/1-2007-3 od 27.07.2007.godine upisuje se promjena izgrađenosti na zkč.br.2941/2 dvorište sa 818 m2, na sada:kuća br.8a ulica Draškovec površine 164 m2 i dvorište površine 654 m2,sveukupne površine 818 m2 i zkč.br.2941/24 dvorište sa 812 m2, na sada:kuća br.8b ulica Draškovec površine 162 m2 idvorište površine 650 m2,sveukupne površine 812 m2.
  *4.1 Z-34945/2010
  Zaprimljeno 01.04.2009. broj Z-18357/09 Zabilježuje se da kod upisa kuće br.8a na zkč.br.2941/2 nije priložena uporabna dozvola, a u smislu čl.141 Zakona o gradnji /Narodne novine-175/3/.
  ZABILJEŽBA PRENESENO U Z.KUL. 21292 K.O. ISTE.
  5.1
  Zaprimljeno 01.04.2009. broj Z-18357/09 Zabilježuje se da kod upisa kuće br.8b na zkč.br.2941/24 nije priložena uporabna dozvola, a u smislu čl.141 Zakona o gradnji /Narodne novine-175/3/.
  ZABILJEŽBA
  6.1
  Zaprimljeno 12.07.2010. broj Z-34945/10 Teretno se otpisuju čestice 2941/2 u novi Zk uložak broj 21292 ove kat. općine.
  7.1
  Zaprimljeno 12.07.2010. broj Z-34946/10 Temeljem ovosudnog rješenja od 12. kolovoza 2010. godine otpisuju se iz A zkčbr. 2941/25 i zkčbr. 2941/26 i prenose u novi zk.ul.br. 21294 k.o. iste
  B Vlastovnica Rbr. Predmet ispisa Sadržaj upisa Primjedba *1. Suvlasnički dio: 1/2 DIOBA NA B-1,2 *MRKŠA NEVEN, OIB: 07050670186, HERCEGOVAČKA BR. 63, ZAGREB *1.1 Z-34946/2010 Zaprimljeno 04.01.2006. broj Z-578/06 Temeljem ugovora o kupoprodaji nekretnine od 03.10.2005. uknjižuje se pravo vlasništva na nekretnine Krot Ivana iz Zagreba, Markuševačka cesta 61 za korist: 1. Suvlasnički dio: 4902/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) stan 1, troetažni, četverosobni, površine 131,01 m2 (u podrumu 25,53 m2, u prizemlju 63,93 m2, u potkrovlju 41,55 m2) sa dvojnom garažom u podrumu površine 29,60 m2, loggiom 8,00 m2, terasom 22,70 m2 i vrtom površine 210,00 m2 u prizemlju, te terasom 24,76 m2 u potkrovlju, sve u nacrtima označeno crvenom bojom *ZIDNI VRT D.O.O., OIB: 44287642322, A.T. MIMARE, BR. 29, ZAGREB Promjena vlasnika. MRKŠA NEVEN, OIB: 07050670186, KLAKE, KLAKE 82 B *1.1 Z-2030/2014 Zaprimljeno 12.07.2010. broj Z-34946/10 Temeljem potvrde Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za graditeljstvo, (klasa: 361-08/2010-03/110 ur. broj: 251-13-22/211-10-3) od 02.07.2010. godine sa priklopljenim planom posebnih dijelova zgrade iz rujna 2007. godine, očitovanja volje od 09.07.2010.godine, uvjerenja za uporabu od 07.07.2009. godine, izvatka iz posjedovnog lista od 09.07.2010. godine, uvjerenja o prebivalištu MUP PU Zagrebačka od 13.07.2010. godine i potvrde o prijavi prebivališta od 14.03.2008. godine upisuju se posebni dijelovi te se uknjižuje pravo vlasništva Promjena vlasnika.
  /
  1.2 Zaprimljeno 16.01.2014. broj Z-2030/14 Temeljem Ugovora o kupoprodaji broj 5/2010 od 15.10.2010. godine i Tabularnog očitovanja od 21.10.2010. godine, uknjižuje se pravo vlasništva, *2. Suvlasnički dio: 1/2 DIOBA NA B-1,2 *ZIDNI VRT D.O.O., ANTE TOPIĆ MIMARE BR. 29, ZAGREB *1.1 Z-34946/2010 Zaprimljeno 04.01.2006. broj Z-578/06 Temeljem ugovora o kupoprodaji nekretnine od 03.10.2005. uknjižuje se pravo vlasništva na nekretnine Krot Ivana iz Zagreba, Markuševačka cesta 61 za korist: 2. Suvlasnički dio: 5098/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) stan 2, troetažni, četverosobni, površine 131,93 m2 (u podrumu 17,41 m2, u prizemlju 67,79 m2, u potkrovlju 46,73 m2) sa dvojnom garažom u podrumu površine 30,60 m2, terasom 34,22 m2 i vrtom površine 381,00 m2 u prizemlju, te terasom 13,69 m2 u potkrovlju, sve u nacrtima označeno plavom bojom MRKŠA NEVEN, OIB: 07050670186, KLAKE, SAMOBOR, KLAKE 82B 1.1 Zaprimljeno 12.07.2010. broj Z-34946/10 Temeljem potvrde Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za graditeljstvo, (klasa: 361-08/2010-03/110 ur. broj: 251-13-22/211-10-3) od 02.07.2010. godine sa priklopljenim planom posebnih dijelova zgrade iz rujna 2007. godine, očitovanja volje od 09.07.2010.godine, uvjerenja za uporabu od 07.07.2009. godine, izvatka iz posjedovnog lista od 09.07.2010. godine, uvjerenja o prebivalištu MUP PU Zagrebačka od 13.07.2010. godine i potvrde o prijavi prebivališta od 14.03.2008. godine upisuju se posebni dijelovi te se uknjižuje pravo vlasništva C Teretovnica Rbr. Predmet ispisa Sadržaj upisa Iznos Primjedba 1. *1.1 Z-9720/2011 Zaprimljeno 13.02.2007. broj Z-10659/07 Temeljem Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini od 22.01.2007. solemniziran po javnom bilježniku Jakić Branku pod br. OU172/07 dana 09.02.2007. uknjižuje se založno pravo u iznosu od 1.750.000,00 kuna uvećano za ugovorene i zakonske zatezne kamate te troškove , uključujući i troškove prisilne naplate , te prema ostalim uvjetima iz Sporazuma , za korist: 1.750.000,00 KN *NAVA BANKA D.D., TRATINSKA BR. 27, ZAGREB *1.2 Z-9720/2011 Zaprimljeno 12.07.2010. broj Z-34945/10 Temeljem rješenja ovoga suda broj gornji zabilježuje se da se ovaj uložak proglašava glavnim, a da je z.k.ul.21292 k.o. iste određen kao sporedni. ZABILJEŽBA *1.3 Z-9720/2011 Zaprimljeno 12.07.2010. broj Z-34946/10 Zabilježuje se da je kao sporedni uložak određen i zk.ul.br. 21294 k.o. iste ZABILJEŽBA 1.4 Zaprimljeno 25.02.2011. broj Z-9720/11 Na temelju brisovnog očitovanja od 17.studenog 2010. godine, briše se založno pravo uknjiženo u iznosu od 1.750.000,00 kuna za korist Nava banke d.d. Tratinska br. 27, Zagreb (Oib: 07492912398), uknjiženog temeljem ovosudnog rješenja posl.br. Z-10659/07, tako da isto ostaje uknjiženo na etaži br. 2. 1.5 Zaprimljeno 25.02.2011. broj Z-9720/11 Na temelju brisovnog očitovanja od 17. studenog 2010. godine, briše se zabilježba sa etaže 1, tako da i dalje ostaje upisana na etaži br. 2 1.6 Zaprimljeno 25.02.2011. broj Z-9720/11 Na temelju brisovnog očitovanja od 17. studenog 2010. godine, briše se zabilježba sa etaže 1, tako da i dalje ostaje upisana na etaži br. 2 1. Na suvlasnički dio: 2 (5098/10000)
  /
  ©2014-2020 – Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. Sva prava pridržana

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.