EGZEKUCIJA IMOVINE I ŽIVOTA OD STRANE SUDACA NELEGALNIM SUDSKIM ODLUKAMA PREDSTAVLJA DUGOGODIŠNJE MUČENJE I ZLOČIN NAD LJUDIMA

DRUŠTVENE TEME

ODLUKE OPĆINSKOG SUDA U ZADRU I VIŠE SUDSKE SAVJETNICE MILENE LOKIN NADREĐENE SU EU PRAVU I EUROPSKIM DIREKTIVAMA, A NE OBRATNO

EGZEKUCIJA IMOVINE I ŽIVOTA OD STRANE SUDACA NELEGALNIM SUDSKIM ODLUKAMA PREDSTAVLJA DUGOGODIŠNJE MUČENJE I ZLOČIN NAD LJUDIMA

Ispričat ćemo vam situaciju koja je rijetko viđena u praksi, i onaj tko pozna zakone ne može doći k sebi od čuda, jer ne postoji nikakva pravna zaštita a prema ovoj situaciji, kao i još puno drugih situacija o kojim dokumentima raspolažemo, može se jedino zaključiti da pojedini suci namjerno i svjesno provode egzekuciju nad građanima i njihovom imovinom pod krinkom pravosuđa i sudačke dužnosti pogodujući pri tom jednoj od stranaka.

Naime, dana 25.. ožujka 2013. godine Ovršni sud Općinskog suda u Zadru određuje brisanje zabilježbe ovrhe u zemljišnim knjigama na nekretnini k.č. br. xxxx/1. određenu Rješenjem Županijskog suda u Zadru broj Gž 7777/08 od 21. travnja 2007. godine. Zemljišno knjižni sud postupak po odluci Ovršnog suda i briše zabilježbu ovrhe.

Ovršenik iz toga postupka, pravna osoba, brisana je iz sudskog registra i prestala je postojati.

Zaključkom od 01.01.2014. godine broj Ovr 1111/09 i Rješenja Ovr 7777/2009 od 01.01.2014. godine sud ponovo određuje upis zabilježbe ovrhe na istoj nekretnini, te je zabilježba ovrhe i upisana pod Z-4444/2014 na što vlasnik nekretnine podnosi prigovor koji je odbijen i koji je “ležao” u zemljišnim knjigama više od dvije godine, a kada je zaprimio rješenje o odbijanju prigovora podnosi i žalbu. Žalba je “ležala” u ladici Zemljišno knjižnog odjela Zadar daljnje dvije godine.

Nakon niza intervencija, požurnica i upozorenja o tužbi i podnošenju kaznene prijave Žalba je proslijeđena konačno na Županijski sud.

Žalba je usvojena od strane Županijskog suda u Velikoj Gorici (nakon svega 2 mjeseca od zaprimanja) dana 03. travnja 2022. godine rješenjem broj 15 Gž Zk-888/2021-2, te viši sud nalaže Zemljišno knjižnom odjelu u Zadru da briše zabilježbu ovrhe upisanu pod Z-4444/2014 od 01.01.2014. godine koja je upisana temeljem Zaključka broj Ovr 1111/09 od 01.01.2014. godine i Rješenja broj Ovr 7777/09 od 01.01.2014. godine, te nalaže i uspostavu ranijeg zemljišno knjižnog stanja kakvo je bilo prije provedbe zabilježbe ovrhe (stanje prije 2014. godine).

Založno pravo na nekretnini založnog dužnika upisano u zemljišne knjige U CIJELOSTI JE PODMIRENO. Ovrhovoditelj je više puta dostavio u ovršni spis Izvod otvorenih stavaka iz kojeg proizlazi da je glavnica 0, kamata 0, troškovi ovrhe i kamate na troškove ovrhe 0 kuna.

Nakon toga, sud pita ovrhovoditelja da se očituje o prijedlogu za obustavu ovrhe. Ovrhovoditelj se ne slaže sa obustavom, već
temeljem krivotvorenog Izvoda otvorenih stavaka u kojem su ad hoc u jednom danu, 10 godina kasnije obračunate zakonske zatezne kamate (i to po ugovoru o kreditu koji je sklopila druga tvrtka koja tijekom svih tih 10 godina ne postoj), ovrhovoditelj ustraje na daljnjem ovršnom postupku i prodaji nekretnine, i traži da se na temelju toga Izvoda otvorenih stavaka dalje provodi ovrha protiv novog vlasnika nekretnine iako je dug po glavnici 0, kamata 0, troškovi 0 što i sam ovrhovoditelj priznaje i ne osporava.

Sud nastavlja ovrhu i odbija prijedlog za odgodu ovrhe. Županijski sud u Zagrebu, sudac Josip Grubišić koji je odlučivao o žalbi piše u rješenju da “pripadajuća kamata” je zakonita, da je pravo ovrhovoditelja da naplati zateznu kamatu nakon 17 godina zakonito (ne mareći za Zaključak Vrhovnog suda RH i na odredbe Zakona o vlasništvu, Zakona o zemljišnim knjigama, Zakona o obveznim odnosima) koji propisuju da zatezne kamate zastarijevaju na sve, pa i na pravomoćne sudske odluke nakon tri godine od pravomoćnosti, a istovremeno kaže da činjenica da je Županijski sud u Velikoj Gorici ukinuo rješenje kojim je zabilježena ovrha na nekretnini nije od značaja, jer je rješenje o ovrsi (u kojem stranka ne postoji) donešeno prije zabilježbe.

Katastrofa.

Na temelju zabilježbe ovrhe broj Z-4444/2014 od 01.01.2014. godine i Rješenja o ovrsi broj Ovr 1111/009 od 01.01.2014. godine nastavljena je ovrha protiv novog vlasnika nekretnine, iako je u trenutku donošenja rješenja o nastavku ovrhe ovršenik (založni dužnik) brisan iz sudskog registra i ne postoji, iako je u trenutku nastavka ovrhe dug po glavnici u cijelosti bio podmiren, a ovrhovoditelj nije prijavio potraživanje u stečajnom postupku nad dužnikom za čiju tražbinu je ovršenik dao zalog na svojoj nekretnini (koji zalog je U CIJELOSTI NAMIREN, i to uplatom na račun ovrhovoditelja – što je nesporno).

Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Zadru umjesto brisanja zabilježbe ovrhe prema nalogu Županijskog suda u Velikoj Gorici najprije dostavlja rješenje u ovršni spis višoj sudskoj savjetnici Mileni Lokin (koja prema odredbi članka 10. OZ-a nema ovlaštenje donositi sudske odluke i suditi u ovršnom postupku pa su sve odluke koje je donijela nezakonite i ne proizvode pravni učinak), nakon čega ovrhovoditelj predlaže višoj sudskoj savjetnici Mileni Lokin da ponovo odredi zabilježbu ovrhe. (Prekršeno pravilo ne bis in idem).

Viša sudska savjetnica Milena Lokin na prijedlog ovrhovoditelja donosi (iako na to nije ovlaštena) dana 25.03.2022. godine novi Zaključak (iako je uputa Županijskog suda da se temeljem Zaključka ne može određivati zabilježba ovrhe u zemljišnim knjigama), i iako u ovršnom postupku odluke donosi sudac pojedinac, te isti ponovo upućuje zemljišno knjižnom odjelu radi zabilježbe nove ovrhe, a na temelju Rješenje broj Ovr 1111/09 iz 2007. godine i rješenja Županijskog suda u Zadru iz 2008. godine, iako je prethodno već jednom brisana zabilježba ovrha odlukom Općinskog suda u Zadru o istoj stvari, u odnosu na iste stranke, isto potraživanje, na temelju istih isprava, a ponovno upisanu zabilježbu ovrhe Zaključkom naložio je brisati Županijski sud u Velikoj Gorici.

Zemljišno knjižni sud u Zadru nakon niza podnesaka ZA KOJE NE MARI, postupa po nalogu Županijskog suda u Velikoj Gorici, briše prethodno upisanu zabilježbu ovrhe na nekretnini koja je predmet ovrhe, međutim ne osvrće se na zakonske odredbe i na činjenicu da vlasnik nekretnine nije stranka iz ovršnog postupka, te postupa po nalogu više sudske savjetnice Milene Lokin koja Zaključkom koji je identičan onom ukinutom, ponovo upisuje zabilježbu ovrhe na istoj nekretnini, iako je Županijski sud u Velikoj Gorici izričito naložio brisanje zabilježbe ovrhe i uspostavu ranijeg zemljišno knjižnog stanja-

Temeljem tadašnjeg Ovršnog zakona iz 2008. godine ovrha protiv novog vlasnika nekretnine može se nastaviti ako je na nekretnini zabilježena zabilježba ovrhe. Ako je ta činjenica otpala, ovrha se ne može voditi već se ista mora obustaviti. O takvim situacijama postoji na desetke sudskih odluka u kojima su sudovi obustavili ovrhe. Ali ne i u ovom slučaju, jer viša sudska savjetnica Milena Lokin udovoljavajući zahtjevu ovrhovoditelja, nije marila za odluku Županijskog suda u Velikoj Gorici, a Županijski sud u Zagrebu odlučujući o žalbi izvan proteka roka u kojoj nije predmet žalbe bilo brisanje zabilježbe ovrhe, tvrdi da je viša sudska savjetnica ispravno postupila jer nije od značaja odluka kolegice sutkinje sa Županijskog suda u Velikoj Gorici!!!!??????

Razgovarajući sa desetak odvjetnika došli smo do zaključka da su svi redom šokirani razvojem i ignoriranjem više sudske savjetnice da postupi po odluci višeg suda koji bi trebao biti korektiv. Umjesto toga ona šalje žalbu od prije godinu dana, ali ne i žalbe od prije nekoliko mjeseci drugom sudu, Županijskom sudu u Zagrebu gdje sudac koji odlučuje o žalbi kaže

  • da činjenica da se vodi tužba radi utvrđenja nepoštenosti ugovornih odredbi nije od značaja
  • da činjenica da je Županijski sud u Velikoj Gorici ukinuo rješenje o zabilježbi ovrhe na nekretnini i naložio brisanje – nije od značaja
  • da činjenica da je dug upisan u zemljišne knjige u cijelosti plaćen – nije od značaja
  • da činjenica da se vodi parnica radi nedopuštenosti ovrhe obzirom da je dug u cijelosti plaćen i da iznosi 0 kn, kao i kamate i troškovi koji su isto tako 0 kn – nije od nikakvog značaja

i na kraju, da nije od nikakvog značaja Zaključak Vrhovnog suda RH od 11.03.2022. godine kojim nalaže po službenoj dužnosti ispitati sadrži li ugovor nepoštene ugovorne odredbe, kao ni sudska praksa istoga suda, drugih županijskih sudova i praksa Vrhovnog suda RH koji su zauzeli pravno stajalište da jednostrano promjenjiva kamatna stopa nije obvezujuća za dužnika, da “pripadajuća kamata” nije odrediva pa se ne može niti naplatiti jer se ne zna u kojoj obvezi je dužnik, niti mu je važan Zaključak Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojim je zauzet zajednički stav na sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda – da zatezna kamata zastarijeva nakon proteka roka od tri godine nakon pravomoćnosti isprave i da kamata nije naplativa ukoliko nije upisana u zemljišne knjige u određenom postotku, na nekretnini založnog dužnika.

Nakon toga, dolazi šok, umjesto da sudac Županijskog suda Josip Grubišić sudi po zakonu koji nalaže da se ovrha protiv novog vlasnika nekretnine ne može nastaviti ako na nekretnini nije zabilježena zabilježba ovrhe, a odlukom Županijskog suda u Velikoj Gorici naloženo je brisanje zabilježbe ovrhe, isti taj sudac drugostupanjskog suda tvrdi da to NIJE OD NIKAKVOG ZNAČAJA.

Obzirom da su mu protiv kolega s Općinskog suda u Zadru podignute kaznene prijave, kao i protiv djelatnika Gruntovnice u Zadru, sudac višeg suda svojom odlukom kojom je odlučivao o sadržaju KOJI NIJE PREDMET ŽALBE o kojoj je odlučivao, sudac se pobrinuo da “opere sve pogreške” svojih kolega, što je nedopustivo, jer je obveza sudaca suditi u okviru sadržaja žalbe, suditi po Zakonu RH i Ustavu RH, ali i primijeniti europsko pravo koje je nadređeno nacionalnom pravu. Sudac županijskog suda u cijelosti je ignorirao EU pravo i Direktive.

Viša sudska savjetnica Milena Lokin nije odlučila niti o jednom prijedlogu za odgodu ovrhe i za obustavu ovrhe, koje su podnosili ovršenici osobno i odvjetnica, a do koje mjere je viša sudska savjetnica Milena Lokin ustrajna u tome da provede ovršni postupak te da zakaže i provede dražbu jedine nekretnine u vlasništvu ovršenika, u ovršnom postupku u kojem je nesporno dug po glavnici 0, dug po kamati 0, dokazuje činjenica da je Županijski sud u Zagrebu dva puta vraćao remisorno spis sa pitanjem je li ovršenik upućen u parnicu radi nedopuštenosti ovrhe. Na kraju nije ni odgovorila na pitanje višeg suda, zato je valjda sudac drugostupanjskog suda “morao odlučivati o pitanjima koji uopće nisu bili navedeni u žalbi”

Kakvo je to pravo koje je neostvarivo? Što bi viša sudska savjetnica Milena Lokin komentirala da njezine apartmane koje renta u Primoštenu netko silom i bezakonjem pokuša oteti?

S druge strane, nakon što je Županijski sud u Velikoj Gorici usvojio žalbu ovršenika i odredio brisanje zabilježbe ovrhe na nekretnini, čim je ovrhovoditelj dao prijedlog da se donese novi identični Zaključak kojim je određena nova zabilježba ovrhe, viša sudska savjetnica je postupila po prijedlogu ovrhovoditelja znajući da postupa protupravno.

Ni jednog čovjeka u Hrvatskoj ne bi trebala boljeti glava niti bi ga trebalo biti strah od sudskih postupaka ako su činjenice i istina na njegovoj strani, uz dokaze i primjenu zakona sve bi se trebalo riješiti ako je čovjek u pravu, ali ako se naiđe na sutkinju ili višu sudsku savjetnicu kojoj dokazi kojima raspolaže ovršenik, zakoni RH i europsko pravo ništa ne znače i ne zanimaju je, već isključivo pogoduje ovrhovoditelju, tada nikakve nade nema.

Ovakovim postupanjem suci su desna ruka ovrhovoditeljima i postupaju na način da omoguće ovrhovoditeljima da provode egzekuciju iako se pri donošenju odluka zakoni ni Ustav RH ne poštuju, a još manje se poštuju Konvencije, Deklaracija o temeljnim ljudskim pravima i EU Direktive.

Treba li im dopustiti da rade što hoće? NE, NARAVNO.

Časno je braniti svoj dom, svoju čast, svoju imovinu i boriti se protiv korupcije i bezakonja! Iz svih tih razloga okupit ćemo se 25. listopada 2022. godine, na Dan europskog pravosuđa ispred Kuće Europe, sjedišta Europske komisije kako bismo ukazali da u Hrvatskoj nema ni prava ni pravde, ne primjenjuju se zakoni već “slobodna sudačka volja, svjetonazor, naklonost ovrhovoditeljima, osobni interesi i dr…..”

NADA LANDEKA

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)