USKOK USPJEŠAN U ZAŠTITI KRIMINALA NE LEGALNIH RBA ZADRUGA

DRUŠTVENE TEME

REPUBLIKA HRVATSK

DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA 

Zagreb, Vlaška ulica 116 

Broj: KP-US-308/2020-2 Zagreb, 7. listopada 2020. HB/HB 

RJEŠENJE 

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, po zamjeniku ravnateljice Hrvoju Božiću, u kaznenom predmetu protiv I osum. Augusta Waltera i dr. zbog kaznenih djela zločinačkog udruženja iz članka 328. stavka 1. i dr. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19, dalje u tekstu: Kazneni zakon), dana 7. listopada 2020. 

riješio je 

Temeljem članka 206. stavka 1. točke 1. Zakona o kaznenom postupku (“Narodne novine”, broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19, dalje u tekstu: Zakon o kaznenom postupku) odbacuje se kaznena prijava protiv | osum. Augusta Waltera, II osum. Ervina Neuwirtha i Ill osum. Günthera Enderlea zbog kaznenih 

djela zločinačkog udruženja iz članka 328. stavka 1. Kaznenog zakona, zlouporabe 

vlasti počinjene u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 291. stavka 1. i 2. u vezi članka 329. stavka 1. točke 4. Kaznenog zakona, prijevare u gospodarskom poslovanju počinjene u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 247. stavka 1. i 2. u vezi članka 329. stavka 1. točke 4. Kaznenog zakona i utaje poreza ili carine počinjene u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 256. stavka 1. i 3. u vezi članka 329. stavka 1. točke 4. Kaznenog zakona, kao i kaznena prijava protiv I osum. pravne osobe Raiffeisenbank St. Stefan-Jegersberg-Wolfsberg eGen zbog kaznenih djela zločinačkog udruženja iz članka 328. stavka 1. Kaznenog zakona, zlouporabe položaja i ovlasti počinjene u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 291. stavka 1. i 2. u vezi članka 329. stavka 1. točke 4. Kaznenog zakona, 

gospodarskom poslovanju počinjene u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 247. stavka 1. i 2. u vezi članka 329. stavka 1. točke 4. Kaznenog zakona i utaje poreza ili carine počinjene u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 256. stavka 1. i 3. u vezi članka 329. stavka 1. točke 4. Kaznenog zakona, sve u vezi članka 3. stavka 1. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (“Narodne novine”, broj: 151/03, 110/07, 45/11 i 143/12, dalje u tekstu: Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela). 

Obrazloženje 

Ovaj Ured zaprimio je kaznenu prijavu Nenada Koljaje (koji u prijavi navodi da istu podnosi u svojstvu oštećenika) protiv I osum. Augusta Waltera, II osum. Ervina Neuwirtha i III osum. Günthera Enderlea, kao odgovornih osoba ovdje IV osum. pravne osobe Raiffeisenbank St. Stefan-Jegersberg-Wolfsberg eGen, te protiv navedene pravne osobe, zbog kaznenih djela koje podnositelj pravno označava kao kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 2. Kaznenog zakona, prijevare u gospodarskom poslovanju iz članka 247. stavka 2. Kaznenog zakona i utaje poreza ili carine iz članka 256. stavka 3. Kaznenog zakona. 

Imajući u vidu da podnositelj u obrazloženju kaznene prijave ukazuje da bi prijavljena kaznena djela bila počinjena i”… po čl. 329. st. 1. t. 3. i t. 4. …”, odnosno, u sastavu zločinačkog udruženja, a što proizlazi i iz sadržaja podnesene prijave, prijavljena kaznena djela pravno su označena kao u izreci 

U prijavi se u bitnome navodi da su I do III osumnjičenici, kao odgovorne osobe IV osum. pravne osobe Raiffeisenbank St. Stefan-Jegersberg-Wolfsberg eGen, kao i navedena pravna osoba, sa unaprijed smišljenim planom i strategijom, zajedno sa grupom pravnih osoba koje su imale sjedište u inozemstvu i posrednicima koji su djelovali na području Republike Hrvatske, a uz pomoć više javnih bilježnika i trgovačkih društava koja su osnivali na području Republike Hrvatske radi stjecanja nekretnina ovršenika, u periodu od 2003. do 2009. sa fizičkim i pravnim osobama sklapali i realizirali ugovore o kreditu (u naravi, ugovore o zajmu) te plasirali ugovorena sredstva u gotovini zajmoprimcima, bez da su na te prihode obračunali i platili poreze i pripadajuća davanja, da bi potom u vremenu od 2009. pa do danas, protiv zajmoprimaca koji nisu bili u mogućnosti vratiti tako dobivena novčana sredstva, pokretali ovršne postupke u kojima su se kao kupci nekretnina javljale pravne osobe pod njihovom kontrolom, na koji način su prijavljene osobe ostvarile znatnu nepripadnu imovinsku korist. 

Podnositelj prijave ističe da prijavljena pravna osoba nije imala odobrenje za pružanje financijskih usluga na području Republike Hrvatske, da nema temeljni kapital u visini koja je zakonom propisana za banke i da je usluge na području Republike Hrvatske pružala protivno pozitivnim pravnim propisima. Navodi da se prijavljena pravna osoba “lažno” predstavljala klijentima kao banka, koristeći logo i znak Raiffeisenbank d.d., na koji način su zajmoprimci dovedeni u zabludu u pogledu osobe s kojom ulaze u kreditni odnos. Na opisani način, većem broju osoba, uključujući i podnositelja prijave, plasirana su znatna novčana sredstva, i to isplatom “na ruke”, u iznosu koji je bio umanjen za proviziju posrednika, pri čemu su prijavljene osobe sačinjavale fiktivnu dokumentaciju kako bi zajmoprimce prikazali kao kreditno sposobne. Novčana sredstva vraćana su prijavljenicima putem posrednika, koji su na području Republike Hrvatske preuzimali rate kredita u gotovini i taj novac osobno prenosili u Republiku Austriju, gdje IV osum. pravna osoba ima prijavljeno sjedište, a kada zajmoprimci nisu mogli vraćati rate kredita, protiv njih bi uz pomoć javnih bilježnika, koji nisu provjeravali identitet ni ovlaštenja | do III osumnjičenika kao odgovornih osoba u IV osum. pravnoj osobi, bili pokretani ovršni postupci u kojima su ostajali bez vrijednih nekretnina na kojima je kao sredstvo osiguranja bilo upisano založno pravo u korist zajmodavca. Pri tome se ukazuje i na 

činjenicu da nekretnine koje su bile predmet osiguranja potraživanja nisu procijenjene od strane sudskih vještaka već se procjena vršila “odokativno”, a kupci tih nekretnina o ovršnim postupcima bile su pravne osobe koje su u tu svrhu osnivale prijavljene osobe. 

Radi provjere navoda iznesenih u kaznenoj prijavi izvršen je uvid u spis ovog Ureda poslovni broj: KR-US-673/2013, koji je osnovan povodom prijava više fizičkih i pravnih osoba koje su se odnosile na nezakonito postupanje RBA zadruga te je utvrđeno da je Ured sve zaprimljene kaznene prijave dostavio Ravnateljstvu policije, Upravi kriminalističke policije, Policijskom nacionalnom uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, koji je potom iste dostavljao nadležnim policijskim upravama, a koje su po dovršetku kriminalističkog istraživanja te kaznene prijave dostavljale mjesno nadležnim općinskim državnim odvjetništvima. Prema podacima iz elektroničkih upisnika državnog odvjetništva, mjesno nadležna državna odvjetništva dovršila su postupanje u navedenim predmetima i donijela rješenja o odbačaju podnesenih kaznenih prijava. 

Također je utvrđeno, da je ovaj Ured zaprimio i kaznenu prijavu koju je Nenad Koljaja podnio protiv ovdje I osum. Augusta Waltera, Il osum. Ervina Neuwirtha i IV osum. pravne osobe Raiffeisenbank St. Stefan-Jegersberg-Wolfsberg eGen zbog kaznenih djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz članka 247. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona, koja kaznena prijava je od strane Ureda ustupljena Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, da bi potom Odlukom Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske od 26. listopada 2015. predmetna kaznena prijava bila 

u rad Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, koje je prijavu odbacilo rješenjem broj: K-DO-1065/2017, KPO-DO-82/2017 od 5. lipnja 2017. 

Imajući u vidu gore navedeno, pribavljeno je i rješenje o odbačaju Općinskog državnog odvjetništva u Splitu broj: K-DO-1065/2017, KPO-DO-82/2017 od 5. lipnja 2017., te je u isto izvršen uvid. 

Tako je utvrđeno da su u gore navedenom kaznenom predmetu Nenad Koljaja i trgovačko društvo Royal Montagu d.o.o. dana 27. studenoga 2013. podnijeli kaznenu prijavu protiv Augusta Waltera, Erwina Neuwirtha i Raiffeisenbank St. Stefan-Jegersberg-Wolfsberg eGen zbog kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz članka 247. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona, protiv Ž D zbog kaznenog djela prijevare iz članka 236. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona, te protiv Branka Jakića i Verice Šuster zbog kaznenog djela pomaganja u prijevari u gospodarskom poslovanju iz članka 247. stavka 1. i 2. u vezi članka 38. Kaznenog zakona. Podnositelji prijave sadržajno su navodili kako su prijavljene osobe organizirale skupinu ljudi koji su se lažno predstavljali kao djelatnici Raiffeisenbank d.d., a potom fizičkim i pravnim osobama koje su na taj način dovedene u zabludu odobravali nezakonite kredite, iako za te financijske usluge nisu imali potrebno odobrenje Hrvatske narodne banke. Novčana sredstva koja su predana zajmoprimcima bila su umanjena za velike provizije posrednicima, a kada zajmoprimci više nisu mogli vraćati novac, protiv njih su pokretani ovršni postupci na temelju ništetnih ovršnih isprava koje javni bilježnici nisu smjeli solemnizirati, i to na pune iznose odobrenih kredita, na koji način su zajmoprimci, pa tako i Nenad Koljaja i 

trgovačko društvo Royal Montagu d.o.o. oštećeni, dok su prijavljene osobe ostvarile protupravnu imovinsku korist. 

Vezano za činjenična i pravna utvrđenja, kao i razloge za donošenje rješenja kojim se navedena kaznena prijava odbacuje, podnositelj se upućuje na prije citirano rješenje Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, dok se razlozi za donošenje navedene državnoodvjetničke odluke ovdje neće ponavljati. 

Kaznena prijava se odbacuje jer se u prijavljenom postupanju ne ostvaruju obilježja prijavljenih kaznenih djela, a niti nekog drugog kaznenog djela za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti. 

Kazneno djelo zločinačkog udruženja iz članka 328. stavka 1. Kaznenog zakona čini onaj tko organizira ili vodi zločinačko udruženje. Sukladno stavku 4. iste odredbe, zločinačko udruženje čine najmanje tri osobe koje su se udružile sa zajedničkim ciljem počinjenja jednog ili više kaznenih djela, za koja se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža, a koje ne uključuje udruženje koje čine osobe 

slučajno povezane za neposredno počinjenje jednog kaznenog djela. 

Kazneno djelo počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 329. stavka 1. Kaznenog zakona čini onaj tko znajući za cilj zločinačkog udruženja ili njegove kriminalne aktivnosti počini kazneno djelo u sastavu takvog udruženja ili potakne drugoga na počinjenje kaznenog djela u sastavu takvog udruženja. 

Kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. Kaznenog zakona čini službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu. U stavku 2. istog članka propisan je kvalificirani oblik navedenog kaznenog djela, koji je ostvaren ako je osnovnim kaznenim djelom pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta. 

Kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju iz članka 247. stavka 1. Kaznenog zakona čini onaj tko u gospodarskom poslovanju s ciljem da pravnoj osobi koju zastupa ili drugoj pravnoj osobi pribavi protupravnu imovinsku korist dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini. Sukladno stavku 2. iste odredbe, počinitelj će se teže kazniti ako je osnovnim kaznenim djelom prouzročena znatna šteta. 

Kazneno djelo utaje poreza ili carine iz članka 256. stavka 1. Kaznenog zakona čini onaj tko s ciljem da on ili druga osoba potpuno ili djelomično izbjegne plaćanje poreza ili carine daje netočne ili nepotpune podatke o dohocima, predmetima ili drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa porezne ili carinske obveze ili tko s istim ciljem u slučaju obvezne prijave ne prijavi prihod, predmet ili druge činjenice koje su od utjecaja na utvrđivanje porezne ili carinske obveze, pa zbog toga dođe do smanjenja ili neutvrđenja porezne ili carinske obveze u iznosu koji prelazi dvadeset tisuća kuna. Stavkom 3. iste odredbe propisano je teže 

kažnjavanje počinitelja ako je osnovno kazneno djelo dovelo do smanjenja ili neutvrđenja porezne ili carinske obveze velikih razmjera. 

Analizirajući navode podnositelja prijave i uspoređujući ih sa navodima Nenada Koljaje koji su bili predmet odlučivanja u kaznenom predmetu Općinskog državnog odvjetništva u Splitu broj: K-DO-1065/2017, KPO-DO-82/2017, razvidno je kako podnositelj sadržajno u bitnome ponavlja ranije navode, o kojima je već donesena meritorna državnoodvjetnička odluka. Pri tome u novo podnesenoj kaznenoj prijavi iste proširuje i na ovdje III osum. Günthera Enderlea kao još jednu odgovornu osobu u ovdje IV osum pravnoj osobi Raiffeisenbank St. Stefan Jegersberg-Wolfsberg eGen, te navodi da bi prijavljena kaznena djela bila počinjena u sastavu zločinačkog udruženja, na koji način formalno ustanovljava nadležnost ovog Ureda za postupanje i odlučivanje po podnesenoj kaznenoj prijavi i u osnovi traži ponovno razmatranje i preocjenu već ranije iznesenih navoda. U tom dijelu, 

jie na utvrđenia iz riešenja Općinskog državnog odvjetništva u Splitu broj: K-DO-1065/2017, KPO-DO-82/2017 od 5. lipnja 2017. 

Ovdje valja naglasiti kako sam podnositelj prijave ne osporava da bi on osobno, kao i druge fizičke i pravne osobe koje su sklapale ugovore o zajmu sa RBA zadrugama, stupio u pravni odnos sa ovdje I Osum. pravnom osobom Raiffeisenbank St. Stefan-Jegersberg-Wolfsberg eGen, na temelju kojeg pravnog odnosa su mu isplaćena određena novčana sredstva. Nadalje, nije sporno, a što je potvrđeno i na temelju uvida u javno dostupne podatke, da su protiv zajmoprimaca koji su ulazili u dugoročne poslovne odnose sa zajmodavcima (pa tako i ovdje IV osum. pravnom osobom), nakon što je nastupila nemogućnost daljnje otplate ugovorenih rata, zajmodavci kao ovrhovoditelji pokretali ovršne postupke radi naplate neplaćenih potraživanja, pri čemu su koristili sva zakonom dopuštena sredstva naplate, pa tako i naplatu aktiviranjem ugovorenih sredstava osiguranja (u stvarnosti založnog prava na nekretninama dužnika). Također nije sporno niti da su 

CI, pa tako i Nenad Koljaja, u vrijeme sklapanja spornih ugovora o zajmu imali mogućnost kreditiranja i od strane financijskih ustanova koje su poslovale na području Republike Hrvatske (banke, kreditne zadruge, štedionice i sl.), time da su uvjeti zaduživanja kod tih financijskih institucija očigledno u tom trenutku bili nepovoljniji za zajmoprimce. 

Razmatrajući navode prijavitelja i dovodeći iste u vezu s prikupljenim podacima i obavijestima, već iz samih navoda podnositelja je razvidno kako se u postupanju I do IV osumnjičenika ne ostvaruju bitna obilježja prijavljenih kaznenih djela. Suprotno tvrdnjama podnositelja prijave, smatram kako je u konkretnom slučaju riječ o individualnim pravnim poslovima, sklapanjem kojih su ugovorne strane stupile u građanskopravni odnos u kojem su ugovorom uređena prava i obveze obje ugovorne strane, koje su u takav pravni odnos ušle slobodnom voljom, na temelju vlastite prosudbe i uz ocjenu rizika koji proizlaze iz tako zaključenog pravnog posla, a eventualni prijepori i neslaganja u vezi navedenog ugovora mogu biti predmet spora između ugovornih strana pred nadležnim građanskim sudom, a ne predmet razmatranja u kaznenom postupku. 

Slijedom svega naprijed navedenog, smatram kako u postupanju I osum. Augusta Waltera, II osum. Ervina Neuwirtha i III osum. Günthera Enderlea 

nisu ostvarena bitna obilježja kaznenih djela zločinačkog udruženja iz članka 328. 

Kaznenog zakona, zlouporabe položaja i ovlasti počinjene u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 291. stavka 1. i 2. u vezi članka 329. stavka 1. točke 4. Kaznenog zakona, prijevare u gospodarskom poslovanju počinjene u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 247. stavka 1. i 2. u vezi članka 329. stavka 1. točke 4. Kaznenog zakona i utaje poreza ili carine počinjene u sastavu 

z članka 256. stavka 1. i 3. u vezi članka 329. stavka 1. točke 4. Kaznenog zakona, a kako nije utvrđeno da bi se u njihovom postupanju ostvarila niti obilježja nekog drugog kaznenog djela za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti, valjalo je kaznenu prijavu protiv imenovanih odbaciti sukladno članku 206. stavku 1. točki 1. Zakona o kaznenom postupku. 

Sukladno članku 3. stavku 1. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, pravna osoba kaznit će se za kazneno djelo odgovorne osobe ako se njime povređuje neka dužnost pravne osobe ili je njime pravna osoba ostvarila ili trebala ostvariti protupravnu imovinsku korist za sebe ili drugoga, iz čega slijedi da se odgovornost pravne osobe temelji na krivnji odgovorne osobe. Imajući u vidu navedeno, kako je u ovom predmetu utvrđeno da u ponašanju I do III osumnjičenika kao odgovornih osoba Raiffeisenbank St. Stefan-Jegersberg-Wolfsberg eGen nisu ostvarena bitna obilježja prijavljenih kaznenih djela, to je valjalo temeljem gore citiranih zakonskih odredbi odbaciti i kaznenu prijavu protiv IV osum. pravne osobe Raiffeisenbank St. Stefan-Jegersberg-Wolfsberg eGen. 

Stoga, odlučeno je kao u izreci. 

ZAMJENIK RAVNATELJICE 

Hrvoje Božić 

 

UPUTA O PRAVIMA: 

Na temelju članka 55. stavka 2. ZKP/08 možete, ukoliko smatrate da ovo rješenje nije pravilno i na zakonu osnovano, preuzeti progon protiv osumnjičenika u roku od 8 (osam) dana od dana primitka rješenja. 

U smislu članka 55. stavka 5. ZKP/08 obavještavam Vas da ukoliko preuzmete progon možete predložiti sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu provođenje istrage. Prijedlog za provođenje istrage mora sadržavati naziv državnog odvjetništva koje je donijelo rješenje o odbačaju kaznene prijave i oznaku tog rješenja, opis djela iz kojeg proizlaze zakonska obilježja kaznenog djela, zakonski naziv kaznenog djela, kratko obrazloženje okolnosti iz kojih proizlazi osnovana sumnja da je osumnjičenik počinio kazneno djelo te dokazne radnje koje se predlaže provesti. Također Vas obavještavam kako imate pravo izvršiti uvid u spis ovog Ureda. 

Dostaviti: (1.) Nenad Koljaja, Malešnica 7/1, Zagreb 

  • 92
  •  
  •  
  •  
    92
    Shares

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *